Dựng đa giác đều


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 10M

Author:
Problem type

Tôtô học năm nay lên lớp 3 và rất thích thú với hình học. Tôtô được thầy giáo \(Tichpx\) giao cho bài tập về nhà mà chưa biết cách giải như sau:

Có tồn tại một đa giác đều nào mà tất cả các góc cùng bằng nhau và bằng \(\alpha^o\) cho trước hay không?

Input

Dòng đầu là số trường hợp kiểm thử n \( (1 <= n <= 100)\)

Dòng thứ 2 là gồm n số đo độ của của n góc các giá trị \(\alpha\) là các số nguyên \(0< \alpha < 180\) cách nhau mỗi số một khoảng trắng

Output

Gồm n dòng mỗi dòng hoặc là "YES" hoặc là "NO" là kết quả của bài toán tương ứng với từng góc \(\alpha\) đầu vào

Ví dụ

Input

3
90 20 60

Output

YES
NO
YES
tichpx

Comments


 • 1
  LãoTam  commented on Nov. 20, 2021, 11:03 a.m.

  công thức bài này :

   (((n – 2)*180)/n)=(anpha)
  nếu n nguyên thì YES và ngược lại

 • 1
  EEEC_VUONGDINHQUAN  commented on Aug. 26, 2021, 10:44 a.m. edit 2

  ,