Đếm giầy


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhựa Polyme tổng hợp đợt này chuyển sang sản xuất giầy da xuất khẩu. Mỗi một chiếc giầy nếu là bên trái thì sẽ có ký hiệu bắt đầu là L còn bên phải thì bắt đầu là R tiếp theo là cỡ của của chiếc giầy đó.Bài toán đặt ra là có n cái giày thì ghép lại được thành bao nhiêu đôi giầy để đem bán bạn hãy tính giúp mình nhé.

Input

Dòng đầu là số lượng giầy \(n\) là số nguyên dương không vượt quá \(10^5\)

Tiếp theo \(n\) dòng mỗi dòng là một chiếc giầy có ký hiệu đầu là L hoặc R theo sau là kích cỡ của nó là một số nguyên dương không vượt quát \(100\)

Output

Một số nguyên duy nhất là số đôi giầy ghép được

Ví dụ

Input

13
R34
L17
R13
L21
R13
L13
L17
R17
L13
L45
R9
R13
L5

Output

3

Giải thích được hai đôi cỡ 13 và một đôi cỡ 17

tichpx

Comments

There are no comments at the moment.