Đếm đoạn


Submit solution

Points: 3 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 125M

Author:
Problem type

Cho n điểm trên mặt phẳng toạ độ hai chiều B1(x1,y1) … Bn(xn,yn), và một đường tròn tâm A(xA,yA) bán kính R. Bạn hãy đếm xem có bao nhiêu đoạn thẳng có hai đầu mút nằm trong hoặc thuộc hình tròn

Input:

  • Dòng đầu là hai số nguyên dương gồm số điểm N (1<=N<=10^5) và bán kính R (1<=R<=1000)

  • Dòng tiếp theo là toạ độ điểm A(xA,yA) (-1000<=xA, yA<=1000)

  • N dòng tiếp theo là toạ độ của N điểm là cặp số nguyên xi yi (-1000<=xi, yi<=1000)

Output

  • Một dòng duy nhất là số cặp điểm

Ví dụ

Input

5 3
0 0
-10 10
1 -2
3 0
100 -1
1 1

Output

3

Giải thích: Có 3 đoạn thoả mãn là B2 B3 hoặc B2 B5 hoặc B3 B5

tichpx

Comments