Xử lý đơn hàng


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 100M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Một cửa hàng bán n loại sản phẩm có mã sản phẩm và giá bán lần lượt là (a1,b1), (a2,b2) …(an,bn) các mã sản phẩm khác nhau từng đôi một và số lượng mỗi loại sản phẩm là vô hạn. Một đơn hàng là một danh sách các mã sản phẩm muốn mua gồm c1, c2, …cm (các mã này có thể giống nhau). Khách hàng muốn mua nhưng có những sản phẩm mà cửa hàng có thể không có. Bạn hãy lập trình xem cửa hàng đáp ứng được tối đa là bao nhiêu, tính số tiền mua được tối đa sản phẩm như vậy.

Input

Chứa hai số nguyên dương n và m (1<=n,m<=10^5) tương ứng là số sản phẩm có trong cửa hàng và số sản phẩm mà đơn hàng cần mua

n dòng tiếp theo mỗi dòng chứa mã sản phẩm (chỉ gồm chữ hoa Tiếng Anh và số) và giá là số nguyên dương không vượt quá 10^4

m dòng cuối là mã các sản phẩm cần mua

Output

Một số nguyên không âm là tổng số tiền phải thanh toán tối đa mà cửa hàng có thể đáp ứng cho hóa đơn Output

Ví dụ

Input

5 4
M20 5
C17K 8
Z12 6
T145 7
K 6
Z12
T46
M20
Z12

Output

17

Giải thích: Cửa hàng đáp ứng tối đa được 3 sản phẩm Z12 và M20 và Z12 có tổng hóa đơn 6+5+6=17

tichpx

Comments

There are no comments at the moment.