Ghép số lớn nhất


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 977M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Cho 3 số nguyên dương bạn hãy ghép sao cho tạo thành số lớn nhất

Input

3 số nguyên dương a,b,c \((1<=a,b,c<=10^6)\)

Output

Một số nguyên dương có được bằng cách ghép theo thứ tự nào đó để được số lớn nhất

Ví dụ

Input

48 7 134

Output

748134

Giải thích: 748134 tạo bởi cách ghép 7, 48, 134

tichpx

Comments


 • 1
  TICHPX  commented on May 31, 2020, 9:27 a.m.

  Thầy mới up lại bộ test để cho nó chấm chặt hơn nhé 31/5/2020


 • 3
  vtn  commented on Jan. 1, 2019, 1:09 p.m.

  e nghĩ cần test có các chữ số đầu giống nhau kiểu 7 789 77 tránh chơi bẩn tách mỗi chữ số đầu rồi so sánh


 • 0
  cotyey  commented on March 2, 2018, 4:44 a.m. edit 2

  include <iostream>

  #define REP(i,a,b) for(i=a;i<b;i++)
  #define rep(i,n) REP(i,0,n)
  #define FORD(i,a,b) for(i=b;i>=a;i--)
  #define ford(i,n) FORD(i,0,n-1)
  using namespace std;
  int i,j;
  
  string a[1000006];
  
  int main() {
    int n=3;
  // cin>>n;
    rep(i,n) cin>>a[i];
    rep(i,n) REP(j,i+1,n){
      if(a[i]+a[j]<a[j]+a[i]){
        string tmp = a[i];
        a[i]=a[j];
        a[j]=tmp;
      }
    }
    rep(i,n) cout<<a[i];
  
    return 0;
  }