Diện tích hình thang


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Cho hình thang có hai đáy là a và b, và cho 2 góc ở đáy lớn đều bằng \(45^0\). Bạn hãy tính diện tích hình thang

Input

Hai số thực dương a,b

Output

Một số thực duy nhất là diện tích hình thang được tính với độ chính xác 2 chữ số sau dấu chấm thập phân

Ví dụ 1

Input

10.0    2.5

Output

23.44

Ví dụ 2

Input

3.0 6.0

Output

6.75
tichpx

Comments

There are no comments at the moment.