Lại là Tính tiền điện


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 10M

Author:
Problem type

Điện là một mặt hàng đặc biệt được nhà nước hỗ trợ giá nên càng dùng nhiều thì đơn giá càng cao. Đơn giá thanh toán được cho theo \(n\) mức như sau:

Số kwh tiêu thụ trong \([a_1=0, a_2]\) thì phải trả theo đơn giá \(b_1\) đơn vị tiền tệ

Số kwh tiêu thụ trong \([a_2+1,a_3]\) thì phải trả theo đơn giá \(b_2\) đơn vị tiền tệ

...

Số kwh tiêu thụ trong \([a_{n-1}+1, a_n]\) thì phải trả theo đơn giá \(b_{n-1}\) đơn vị tiền tệ

Số kwh tiêu thụ trong \([a_{n}+1, \infty )\) thì phải trả theo đơn giá \(b_n\) đơn vị tiền tệ

Ví dụ

Cho thang giá điện

 1. Một trăm kwh đầu từ 0->100 thì đơn giá 1.0 đơn vị tiền tệ

 2. Một trăm năm mươi kwh tiếp theo từ 101->250 thì đơn giá 1.2 đơn vị tiền tệ

 3. Hai trăm năm mươi kwh tiếp theo từ 251->500 thì đơn giá 1.7 đơn vị tiền tệ

 4. Nếu trên 500 kwh thì đơn giá là 2.2 đơn vị tiền tệ

  Với 400kwh điện năng thì số tiền được tính là : \(100 * 1.0 + 150 * 1.2 + 150 * 1.7 = 535.000 \) đơn vị tiền tệ

enter image description here

Input

Dòng đầu là số \(n\) là số mức thang giá điện \(1 \le n \le 10\)

Tiếp theo n dòng mỗi dòng có 2 giá trị \(a_i,b_i\) trong đó \(a_1\) luôn luôn bằng 0 các \(a_i\) tạo thành một dãy tăng dần \(0 \le a_i \le 10^4\) và \(b_i\) là số thực dương có giá trị không vượt quá \(100\)

Tiếp theo là số trường hợp kiểm \(t\) là số nguyên dương không vượt quá 100

Tiếp theo gồm 1 dòng chứa \(t\) số nguyên không âm có giá trị không vượt quá \(2*10^4\)

Output

Gồm \(t\) dòng mỗi dòng một số thực không âm là số tiền phải trả lấy chính xác đến ba chữ số sau dấu chấm thập phân

Ví dụ

Input

  4
  0  1.0
  100 1.2
  250 1.7
  500 2.2
  2
  400 120

Output

  535.000
  124.000

Giải thích :

Với 400 kwh điện năng thì số tiền được tính là : \(100 * 1.0 + 150 * 1.2 + 150 * 1.7 = 535.000 \) đơn vị tiền tệ

Với 120 kwh điện năng thì số tiền được tính là : \(100 * 1.0 + 20 * 1.2 = 124.000 \) đơn vị tiền tệ

tichpx

Comments

There are no comments at the moment.