Vị trí số 1 cuối cùng


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 977M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Hôm nay Tichpx dạy các học trò về hệ đếm cơ số hai. Các bạn sinh viên thực hiện các phép toán một hồi chuyển sang bài toán tìm kiếm. Bạn Tô Tô cho một số nhị phân biểu diễn bởi dãy số gồm các chữ số 0 và 1 và đố các bạn chỉ ra vị trí của số 1 cuối cùng. Các bạn lập trình giúp Tô Tô nhé

Input

Đầu vào dòng đầu chứa số test

Mỗi test là một số biểu diễn dưới dạng nhị phân có tối đa 10^5 chữ số

Output

Mỗi test in ra vị trí số 1 cuối cùng biết rằng chỉ số ban đầu được tính từ 0, nếu không có số 1 nào thì xuất ra -1

Ví dụ

Input

2
0010100
0000

Output

4
-1
tichpx

Comments

There are no comments at the moment.