Liệt kê trên dãy


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Cho dãy số nguyên thực hiện liệt kê các phần tử theo những tính chất sau:

Input

Dòng đầu tiên chứ số phần tử của dãy n \((1<=n<=10^4)\)

Dòng thứ hai chứa n số nguyên có giá trị tuyệt đối không vượt quá \(10^4\)

Output

Dòng thứ nhất liệt kê những số lẻ (không chia hết cho 2) nếu không có số nào lẻ in ra "Day khong co so le"

Dòng thứ hai liệt kê những số hoặc chia 5 dư 2 hoặc chia 7 dư 3 nếu không có số nào thỏa mãn in ra "Day khong co so chia nam du hai hoac chia bay du ba"

Dòng thứ ba trở đi mỗi dòng liệt kê những bộ 3 số ở vị trí liên tiếp \(a_{i-1},a_i,a_{i+1}\) trong dãy sao cho theo thứ tự đó tạo thành cấp số cộng \(a_{i+1} - a_i = a_i - a_{i-1} \) nếu không có bộ nào xuất ra "Day khong co bo ba lien tiep cap so cong"

Ví dụ 1.

Input

5
1 2 3 4 5

Output

1 3 5 
2 3 
1 2 3
2 3 4
3 4 5

Ví dụ 1.

Input

5
-4 -6 -8 -12 -16

Output

Day khong co so le
-4 -8 
-4 -6 -8
-8 -12 -16
tichpx

Comments


 • 1
  nguyenanhtuyet  commented on Oct. 17, 2020, 10:30 a.m.

  ở ví dụ 2 sao -4 với -8 lại thỏa mãn ạ


  • 1
   TICHPX  commented on Oct. 17, 2020, 7:03 p.m.

   -4 chia 7 dư 3 em ạ


 • 1
  Hieu_CNTT2_K57  commented on Nov. 30, 2018, 2:10 a.m.

  out2 lỗi thầy ơi thiếu dòng "Day khong co so chia nam du hai hoac chia bay du ba" rồi thầy ạ


 • 1
  TICHPX  commented on Nov. 20, 2018, 5:37 p.m.

  Bốn chia bẩy dư bốn em ạ


 • 1
  lehuytuan  commented on Nov. 20, 2018, 5:39 a.m.

  thay oi, 4 chia 7 du 3 sao ko xuat o vi du 1