Liệt kê các xâu con


Submit solution

Points: 3
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem types

Cho một xâu ký tự x, một xâu con là một dãy liên tục các ký tự trong x có ít nhất 1 ký tự trở lên. Bạn hãy lập trình nhập vào xâu x và liệt kê tất cả các xâu con phân biệt của x có ít nhất một ký tự trở lên sao cho chúng tăng dần theo từ điển.

Input

Một xâu x có độ dài không quá 50 ký tự gồm toàn ký tự thường Tiếng Anh

Output

Các xâu con phân biệt của x được sắp xếp theo thứ tự từ điển mỗi xâu con trên một dòng

Ví dụ

Input:

banana

Output:

a
an
ana
anan
anana
b
ba
ban
bana
banan
banana
n
na
nan
nana

Ví dụ 2

Input

baoban

Output

a
an
ao
aob
aoba
aoban
b
ba
ban
bao
baob
baoba
baoban
n
o
ob
oba
oban

Comments

There are no comments at the moment.