t2r3. Lại là bội số của 13


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem types

Viết một chương trình đọc hai số nguyên X và Y và tính tổng của tất cả các số không chia hết cho 13 giữa chúng, kể cả hai giá trị X và Y nếu thỏa mãn.

Đầu vào

Một dòng gồm 2 số nguyên không âm trên cùng một dòng X và Y nhỏ hơn \(10^9\)

Đầu ra

In tổng của tất cả các số giữa X và Y không chia hết cho 13, bao gồm cả X và Y nếu thỏa mãn.

VÍ DỤ 1

INPUT

100 200

OUTPUT

13954

VÍ DỤ 1

INPUT

1000000000 0

OUTPUT

461538462461538462
tichpx

Comments


 • 1
  minyoongi  commented on Oct. 13, 2020, 12:10 p.m.

  hic ai cho em tham khảo code bài này đc k ạ


  • 2
   TICHPX  commented on Oct. 15, 2020, 12:52 a.m.
   #include<stdio.h>
   #define csc(a,b,d) ((b-a)/d+1)*(b+a)/2
   int main()
   {
     long long a,b,x,y,s;
     scanf("%lld %lld",&a,&b);
     if(a>b) {x=b;y=a;}
     else {x=a;y=b;}
     s=csc(x,y,1);
     while(x%13) x++;
     while(y%13) y--;
     printf("%lld",s-csc(x,y,13));
   }

 • 1
  ANHNGUYEN174  commented on Oct. 11, 2019, 11:31 a.m.

  bài này khá dễ nhưng tại sao code đúng hết mà toàn lỗi runtime


  • 1
   TICHPX  commented on Oct. 11, 2019, 11:38 a.m.

   Số nó quá lớn nên chạy quá thời gian, bạn phải áp dụng công thức tổng của cấp số cộng mới accept