Đổi năm dương lịch sang âm lịch


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 10M

Author:
Problem type

Mỗi năm dương lịch sẽ lệch với năm âm lịch khoảng 1 tháng, một cách tương đối người ta sẽ coi năm âm dương như vậy là trùng nhau. Mỗi năm âm lịch sẽ có các 10 can là Canh, Tân, Nhâm, Quý, Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ và có 12 chi là Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Cứ 60 năm thì hết một Lục thập hoa giáp sẽ quay lại chu kỳ như vậy. Nhiệm vụ của bạn là nhập vào năm dương lịch và đổi tương đối ra năm âm lịch.

Input

Dòng đầu là số bộ kiểm thử \(t (1 \le t \le 100)\)

Tiếp theo là \(t\) dòng mỗi dòng là một năm dương lịch là một số nguyên dương không vượt quá \(10^4\)

Output

Ứng với mỗi trường hợp kiểm thử in ra năm âm lịch tương ứng với năm dương lịch đã cho trên một dòng chú ý là Tiếng Việt không dấu viết thường thì dùng ti còn tỵ thì dùng ty

Ví dụ

Input

5
2020
1929
1789
2222
2000

Output

canh ti
ky ty
ky dau
nham tuat
canh thin
tichpx

Comments

There are no comments at the moment.