Ngày và thứ


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 977M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Donan nghiên cứu về lịch và thấy rằng nếu biết được thứ của ngày nào đó bất kỳ trong tháng đều suy ra được thứ của ngày mùng một của tháng đó. Nhưng Donan không biết lập trình, Donan nhờ các bạn lập trình giúp Donan bài này nhé.

Input

Dòng 1 là số các trường hợp kiểm thử q (1< q <10), tiếp theo q dòng là từng trường hợp kiểm thử. Mỗi trường hợp kiểm thử trên một dòng gồm một số nguyên dương là ngày và tiếp theo là thứ tương ứng của ngày đó. Biết rằng các thứ trong tuần viết Tiếng Việt không dấu có khoảng trống giữa hai âm tiết như sau:

{"thu hai","thu ba","thu tu","thu nam","thu sau","thu bay","chu nhat"}

Output

Gồm q dòng mỗi dòng là một thứ tương ứng của ngày mùng 1 của tháng đó

Ví dụ

Input

3
16 chu nhat
22 thu tu
10 thu ba

Output

thu bay
thu tu
chu nhat
tichpx

Comments

There are no comments at the moment.