Hàm ngược của hàm giai thừa


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Toto học về số hoán vị của tập từ \(\{1,2,3,...,n\}\) có đúng n! hoán vị. Toto thắc mắc rằng nếu biết trước số hoán vị thì có tìm ra được số phần tử n không? Bạn hãy lập trình giải giúp Toto với nhé

Input

Một số nguyên dương là số hoán vị của tập \(m (1 \leq m \leq\) LLONG_MAX=9223372036854775807 \()\)

Output

Một số nguyên dương là số phần tử của tập cần tìm

Ví dụ 1

Input

120

Output

5

Ví dụ 2

Input

5040

Output

7
tichpx

Comments

There are no comments at the moment.