Ốc sên


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Có một con ốc sên dưới mặt đất, muốn leo lên đỉnh một cái cột với chiều cao H đơn vị độ dài. Với mỗi ngày, ban ngày nó leo lên a đơn vị độ dài, ban đêm nó tụt xuống b đơn vị độ dài. Bạn hãy giúp ốc sên xác định xem sau bao nhiêu ngày thì nó có thể lên tới đỉnh.

Input

Một dòng gồm 3 số a, b, và H \((1 \le b \le a \le h <10^6)\)

Output

Một số nguyên dương duy nhất là số ngày ốc sên lên tới đỉnh

Ví dụ

Input

2 1 10

Output

9

Ví dụ 2

Input

5 3 10

Output

4
tichpx

Comments


 • -1
  eeecthanh58  commented on Aug. 15, 2018, 12:47 p.m.

  include<stdio.h>

  long a,b,h; int main(){ scanf("%ld%ld%ld",&a,&b,&h);

    if(h == a){
        printf("1");
    }
    else{
      if((h-b)%(a-b)==0)
        printf("%d", (h-b)/(a-b));
      else
        printf("%d", (h-b)/(a-b)+1);
    }

  }