Phân tích số thành tổng một dãy không giảm các số nguyên dương


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Cho số nguyên dương \(n\) bạn hãy đếm tất cả các cách khác nhau phân tích n thành tổng của một dãy không giảm các số nguyên dương

Input

Dòng đầu gồm số bộ test \(t (1 \le t \le 10)\)

Tiếp theo một dòng gồm \(t\) số tự nhiên dương không vượt quá \(80\)

Output

Gồm \(t\) dòng mỗi dòng kết quả bài toán tương ứng với \(1\) test

Ví dụ

Input

2
5
10

Output

7
42

Giải thích Với \(n = 5\) ta có \(7\) cách phân tích như sau:

5=1+1+1+1+1
5=1+1+1+2
5=1+1+3
5=1+2+2
5=1+4
5=2+3
5=5
tichpx

Comments

There are no comments at the moment.