Phần tử áp đảo


Submit solution

Points: 3 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 977M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Cho dãy số nguyên \(a_1, a_2 ,..., a_N\) có \(N\) phần tử, bạn hãy tìm phần tử áp đảo là phần tử có tần suất xuất hiện nhiều hơn \(\frac{N}{2}\)

Input

Dòng đầu là số phần tử N \((1 < N \le 10^6)\)

Dòng tiếp theo là \(N\) số nguyên mỗi số có giá trị tuyệt đối không vượt quá \(10^9\)

Output

Một số nguyên duy nhất là giá trị của phần tử áp đáo, nếu dãy không có phần tử áp đảo in ra thông báo "khong co phan tu ap dao"

Example 1

Input

8
1 9 0 0 1 5 0 0

Output

khong co phan tu ap dao

Example 2

Input

9
-3 4 -5 4 6 4 4 1 4

Output

4
tichpx

Comments

There are no comments at the moment.