Phần tử áp đảo


Submit solution

Points: 4 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 977M

Author:
Problem type

Cho dãy số nguyên \(a_1, a_2 ,..., a_N\) có \(N\) phần tử, bạn hãy tìm phần tử áp đảo là phần tử có tần suất xuất hiện nhiều hơn \(\frac{N}{2}\)

Input

Dòng đầu là số phần tử N \((1 < N \le 10^6)\)

Dòng tiếp theo là \(N\) số nguyên mỗi số có giá trị tuyệt đối không vượt quá \(10^9\)

Output

Một số nguyên duy nhất là giá trị của phần tử áp đáo, nếu dãy không có phần tử áp đảo in ra thông báo "khong co phan tu ap dao"

Example 1

Input

8
1 9 0 0 1 5 0 0

Output

khong co phan tu ap dao

Example 2

Input

9
-3 4 -5 4 6 4 4 1 4

Output

4
tichpx

Comments


 • 0
  SANG_CNTT1_K61  commented on Oct. 8, 2021, 11:04 a.m. edit 2
  #include"bits/stdc++.h"
  using namespace std;
  using ll = long long;
  int main()
  {
     ios_base::sync_with_stdio(0); 
    cin.tie(0); 
  int n;
  cin>>n;
  map< long long, int> mp;
  for(int i=0;i<n;i++){
    ll x;cin>>x;
    mp[x]++;
  }
  ll res=INT_MIN,pun;
  for(auto it : mp){
    if(it.second>res){
    res=it.second;
    pun=it.first;
    }
  }
  if(res>n/2){
    cout<<pun;
  }else cout<<"khong co phan tu ap dao";
  
  return 0;
  }

 • 1
  TICHPX  commented on Aug. 20, 2020, 10:47 p.m.

  Bạn hãy dùng fast io để nhập xuất dữ liệu bằng cin, cout mới tránh được lỗi TLE