Đếm số nghiệm phương trình trùng phương


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Cho a, b, c là các hệ số thực hãy đếm số nghiệm thực của phương trình sau, những nghiệm kép hoặc nghiệm trùng nhau chỉ tính 1 lần \[ax^4+bx^2+c=0\]

Input

Một dòng chứa 3 số thực cách nhau ít nhất 1 khoảng cách

Output

Một số nguyên là số nghiệm của phương trình, trong trường hợp vô số nghiệm thì xuất ra -1.

Ví dụ 1:

Input

0.0 0.0 0.0

Output

-1

Ví dụ 2:

Input

1 -4 0

Output

3

tichpx

Comments


  • 0
    trangit2k59  commented on Feb. 25, 2019, 9:55 a.m.

    e vẫn chưa làm được hihi <3 <3 <3


  • 1
    trangit2k59  commented on Dec. 5, 2018, 10:50 a.m.

    bài này khó quá hihi <3 <3 <3