Lại là Quy luật của dãy số


Submit solution

Points: 3 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Toto học về số học thầy Tichpx dạy về quy luật của dãy số. Thầy cho dãy số như sau

1 2 4 7 11 16 22 29 ...

Toto rất thông minh đã nhanh chóng tìm ra quy luật nên đố các bạn biết số thứ n của dãy là bao nhiêu biết rằng dãy được đánh số thứ tự từ 1 trở đi

Input

Dòng đầu là số bộ test \(t (1 \leq t \leq 100)\)

Tiếp theo gồm \(t\) dòng, mỗi dòng chứa một số nguyên dương có giá trị không vượt quá \(10^9\)

Output

Gồm \(t\) dòng mỗi dòng một số nguyên dương là kết quả của bài toán

Ví dụ

Input

3
5
100
1000000000

Output

11
4951
499999999500000001
tichpx

Comments

There are no comments at the moment.