Sắp xếp có điều kiện


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 977M

Author:
Problem type

Cho 1 dãy số nguyên có N (1<=N<=200) phần tử \(a_1, a_2, .... , a_N\) nhiệm vụ của bạn là sắp xếp những số chia hết cho 3 tăng dần rồi đến những số chia 3 dư 1 tăng dần rồi đến chia 3 dư 2 cũng tăng dần

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N \((N \le 200)\)

Dòng tiếp theo chứa N số nguyên không âm có giá trị không vượt quá \(1000\)

Output

Dãy được sắp theo mô tả ở trên mỗi phần tử cách nhau 1 khoảng trống

Example

Input

12
4 7 2 8 4 8 3 2 4 9 3 6

Output

3 3 6 9 4 4 4 7 2 2 8 8
tichpx

Comments

There are no comments at the moment.