Tam Giác sao


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Một tam giác vuông các ký tự * được tạo bằng cách

  • Hàng 1 có 1 dấu *

  • Hàng 2 có 2 dấu *

...

  • Hàng n có n dấu *

Bạn hãy lập trình nhập vào số nguyên dương n <=20 in ra tam giác sao

Ví dụ

Input

5

Output

*
**
***
****
*****

Comments

There are no comments at the moment.