Tháp Hà Nội


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 977M

Author:
Problem type

Bài toán Tháp Hà Nội rất nổi tiếng trong công nghệ thông tin trên thế giới như sau:

Có N đĩa kích thước đôi một khác nhau tạo thành một tháp được xếp ở cột A, cần phải chuyển cả tháp sang cột B sao cho mỗi lần chỉ được chuyển đúng một đĩa, được phép sử dụng cột C làm trung gian và chỉ cho phép đặt đĩa nhỏ hơn chồng lên đĩa to hơn

Tháp Hà Nội

Input

Một số nguyên dương \(n\) không vượt quá 20 là số đĩa ban đầu trên cột A được đánh số thứ tự các đĩa từ 1 đến n đĩa bé có chỉ số bé, đĩa to có chỉ số to

Output

Mô phỏng các bước để dịch chuyển tháp từ cột A sang cột B được phép dùng cột C làm trung gian

Ví dụ

Input

 3

Output

Buoc1 Chuyen dia 1 tu A sang B
Buoc2 Chuyen dia 2 tu A sang C
Buoc3 Chuyen dia 1 tu B sang C
Buoc4 Chuyen dia 3 tu A sang B
Buoc5 Chuyen dia 1 tu C sang A
Buoc6 Chuyen dia 2 tu C sang B
Buoc7 Chuyen dia 1 tu A sang B
tichpx

Comments

There are no comments at the moment.