Tính tiền điện


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 10M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Điện là một mặt hàng đặc biệt được nhà nước hỗ trợ giá nên càng dùng nhiều thì đơn giá càng cao. Đơn giá thanh toán được cho như sau:

  1. Một trăm kwh đầu từ 1->100 thì đơn giá 1.0 đơn vị tiền tệ

  2. Một trăm năm mươi kwh tiếp theo từ 151->250 thì đơn giá 1.2 đơn vị tiền tệ

  3. Hai trăm năm mươi kwh tiếp theo từ 251->500 thì đơn giá 1.7 đơn vị tiền tệ

  4. Nếu trên 500 kwh thì đơn giá là 2.2 đơn vị tiền tệ

Bài toán đặt ra với số n kwh điện năng tiêu thụ thì người tiêu dùng phải trả bao nhiêu tiền

enter image description here

Input

Một số nguyên không âm n là số kwh điện năng tiêu thụ \((0<= n <=1000)\)

Output

Một số thực không âm là số tiền phải trả lấy chính xác đến ba chữ số sau dấu chấm thập phân

Ví dụ

Input

400

Output

535.000

Giải thích : Với 400kwh điện năng thì số tiền được tính là : \(100 * 1.0 + 150 * 1.2 + 150 * 1.7 = 535.000 \) đơn vị tiền tệ

tichpx

Comments

There are no comments at the moment.