Tính tổng trên dãy số nguyên


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Titi học lập trình về vòng lặp và mảng một chiều, Thầy giáo giao bài tập về nhà như sau:

Nhập vào dãy số nguyên \(a_1,a_2...a_n\) tính giá trị của biểu thức:

\[ S = a_1 + (a_1+a_2) + (a_1+a_2+a_3) + ... + (a_1+a_2 +...+a_n) \]

Do mới học lập trình nên Titi chưa làm được mong các bạn hãy giúp bạn Titi một tay nhé

Input

Dòng đầu gồm số nguyên dương \(n (1 \le n \le 1000)\)

Dòng tiếp theo là n số nguyên có giá trị tuyệt đối không vượt quá 65535

Output

Kết quả của bài toán

Ví dụ

Input

4
4 -7 2 8

Output

7
tichpx

Comments


 • 0
  TICHPX  commented on Oct. 24, 2021, 3:06 a.m.

  Code tham khảo

  #include<bits/stdc++.h>
  using namespace std;
  int main()
  {
    long long n,x,s=0;
    cin>>n;
    for(int i=1,j=n;i<=n;i++,j--)
    {
      cin>>x;
      s+=j*x;
    }
    cout<<s;
  }