Tính gần đúng tích phân


Submit solution

Points: 3
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem types
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Tony học các thuật toán hình thang, hình chữ nhật, montecarlo, parabol,... tính gần đúng tích phân hàm \(f(x)\) trên đoạn \([a,b]\), hôm nay được giao bài tập lớn làm miễn thi môn phương pháp tính tính tích phân để tính tích phân của hàm \(f(x) = sin(x)/x\) trên đoạn \([a,b]\) cho trước, nhưng chưa biết code chỉ biết tính tay, các bạn giúp Tony nhé

Input

Dòng đầu là số bộ kiểm thử \(t\) là số nguyên dương không quá 10

Tiếp theo \(t\) dòng mỗi dòng hai giá trị thực \(a\) và \(b\) với \((1<a<b<10)\)

Output

Gồm \(t\) dòng mỗi dòng một giá trị tích phân là một số thực có độ chính xác ít nhất 1 chữ số sau sau dấu chấm thập phân

Ví dụ

Input

2
1.0 3.0
2.5 3.14

Output

0.902569
0.0734165
tichpx

Comments

There are no comments at the moment.