Lại là tổng số các số lẻ liên tiếp


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem types

Đọc hai giá trị số nguyên X và Y. In tổng của tất cả các giá trị lẻ giữa chúng (nếu đầu mút là số lẻ thì không tính đầu mút)

Đầu vào

Tệp nhập chứa hai giá trị số nguyên \((-10^9 \le X,Y \le 10^9)\).

Đầu ra

Chương trình phải in một số nguyên. Số này là tổng hợp tất cả các giá trị lẻ giữa hai giá trị đầu vào kiểu nguyên.

VÍ DỤ 1

INPUT 1

6 

-5

OUTPUT 1

5

VÍ DỤ 2

INPUT 2

0
1000000000

OUTPUT

250000000000000000

VÍ DỤ 3

INPUT 3

-123456 

123456

OUTPUT 3

0

Comments

There are no comments at the moment.