Tổng tất cả các ước lẻ lớn nhất


Submit solution

Points: 3
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Cho đoạn \([a,b] (1 \le a \le b \le 10^9)\) hãy tính tổng tất cả các ước lẻ lớn nhất của tất cả các số trong đoạn \([a,b]\)

Input

Dòng đầu chứa số nguyên dương \(t\) là số bộ kiểm thử \(1 \le t \le 10^5\)

Tiếp theo \(t\) dòng mỗi dòng hai số nguyên \(a,b\) thỏa mãn \((1 \le a \le b \le 10^9)\)

Output

Gồm \(t\) dòng mỗi dòng là kết quả 1 bộ kiểm thử

Ví dụ

Input

2
5 12
100 1000

Output

44
330077

Giải thích

Trong test đầu thì kết quả cần tính là \(5+3+7+1+9+5+11+3\) bằng \(44\)

tichpx

Comments


 • 0
  hoanbabe_cute19  commented on Dec. 9, 2023, 11:37 a.m.

  đúng là nếu thi code trên máy sẽ tự tin hơn thi code tay ạ :(


 • 0
  TICHPX  commented on Nov. 29, 2023, 3:27 p.m.

  Bộ test \(10^5\) mình quên chỉ cho có \(10^2\) thấy anh em vẫn AC được 1 số test


 • 1
  TICHPX  commented on Nov. 29, 2023, 3:23 p.m.

  Lâu rồi mình mới up bài

  Anh em náo nhiệt trong ngoài mình vui


 • 1
  NguyenManhHung_CNTT4_K63  commented on Nov. 28, 2023, 4:39 p.m.

  test 2 output ra 330077 thầy ạ