Tung đồng xu


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem types

Tichpx học môn xác suất thống kê, thầy giáo ra bài tập là cho một đồng xu có hai mặt, mỗi khi tung mà gặp mặt Sấp thì ghi nhận 'S' và Ngửa thì ghi nhận 'N' sau khi tung đồng xu nhiều lần cần phải thống kê những bộ 3 lần tung liên tiếp tất cả các khả năng có thể của các bộ SSS, SSN, SNS, SNN, NSS, NSN, NNS và NNN của ba lần tung liên tiếp bất kỳ. Kết quả tung đồng xu đã có là một xâu gồm các ký tự S hoặc N liền nhau bạn hãy thống kê các bộ ba giúp Tichpx nhé

Input

Một xâu dài ký tự S hoặc N có độ dài trong khoảng 100 đến 100000;

Output

8 số cho biết số lần xuất hiện của mỗi chuỗi 3 đồng xu theo thứ tự SSS, SSN, SNS, SNN, NSS, NSN, NNS và NNN, mỗi số viết cách nhau một dấu cách

Example 1

Input:

NSSNSNSSNSNSSNNNNSSS

Output:

1 3 4 1 4 2 1 2

Example 2

Input:

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Output:

0 0 0 0 0 0 0 18
tichpx

Comments

There are no comments at the moment.