Vẽ biểu đồ tăng giảm giá chứng khoán


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Công ty vàng bạc Tkz kinh doanh vàng bạc đúng vào mùa dịch Covide-19, nên giá của cổ phiếu đảo chiều liên tục theo giờ, tức là cứ mỗi giờ thì thay phiên nhau lên và xuống không có hai giờ liên tiếp nào cùng lên hoặc cùng xuống hay giữ nguyên.

Toto được nhiệm vụ lập trình vẽ biểu đồ giá cổ phiếu nhưng chưa biết vẽ thế nào bạn hãy giúp Toto nhé.

Input

Dòng đầu là \(n\) là số giờ giao dịch \(2 \le n \le 200\)

Dòng tiếp theo là một dãy đan dấu xen kẽ âm dương các giá trị nguyên có giá trị tuyệt đối không vượt quá \(20\)

Output

Biểu đồ lên xuống của giá cổ phiếu (xem các ví dụ)

Ví dụ 1

Input

5
4 -7 3 -5 2

Output

---/\----------------
--/--\---------------
-/----\--------------
/------\-------------
--------\----/\------
---------\--/--\-----
----------\/----\----
-----------------\--/
------------------\/-

Ví dụ 2

Input

6
-3 5 -1 8 -2 6

Output

------------------------/
-----------------------/-
----------------------/--
---------------------/---
----------------/\--/----
---------------/--\/-----
--------------/----------
-------------/-----------
------------/------------
-----------/-------------
----------/--------------
-------/\/---------------
------/------------------
\----/-------------------
-\--/--------------------
--\/---------------------
tichpx

Comments

There are no comments at the moment.