Vòng lặp


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Toto học lập trình đến phần vòng lặp, Toto được giao bài tập nhập vào 1 số \(n\) in ra các số giảm dần từ \(n\) về \(1\). Toto đã lập trình được bài này nhưng Titi đố Toto cho kết quả là một dãy số giảm dần từ \(n\) về 1 ghép lại thành số \(m\) thì có tìm ra được \(n\) không? Bạn hãy lập trình giúp Toto nhé

Input

Một số nguyên dương m là một số thu được bằng cách ghép các số từ n đến 1 (m có tối đa \(10^6\) chữ số)

Output

Một số nguyên dương n cần tìm

Ví dụ 1

Input

1716151413121110987654321

Ouput

17

Ví dụ 2

Input

125124123122121120119118117116115114113112111110109108107106105104103102101100999897969594939291908988878685848382818079787776757473727170696867666564636261605958575655545352515049484746454443424140393837363534333231302928272625242322212019181716151413121110987654321

Ouput

125
tichpx

Comments

There are no comments at the moment.