Khối lượng hóa chất


Submit solution

Points: 3
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem types

Một chất hữu cơ chỉ gồm các nguyên tố hóa học C,H,O có khối lượng phân tử tương ứng C=12, H=1, O=16.

Ví dụ Axit capric có công thức CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH ở dạng rút gọn CH3(CH2)8COOH

Bài toán đặt ra là cho một công thức ở dạng rút gọn bạn hãy tính khối lượng hóa chất đó biết rằng số rút gọn chỉ nằm trong khoảng [2,9].

Input

Dòng đầu là số trường hợp kiểm thử \(t (1 \le t \le 10)\)

Mỗi trường hợp kiểm thử là một xâu ký tự trên một dòng chỉ gồm các ký tự C,H,O, (, ) và các số trong đoạn [2,9] có độ dài không vượt quá 500 ký tự

Output

Với mỗi công thức tính khối lượng của hóa chất đó là số tự nhiên có giá trị không vượt quá \(10^9\) xuất ra trên từng dòng

Ví dụ:

Input

2
((CHOH)2(COOH)2H2O)4
CH3((CHCOOH)2(CH2)8CO2H)3H2CO3H

Output

672
897

Comments

There are no comments at the moment.