Xâu hình sin


Submit solution

Points: 3 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 10M

Author:
Problem type

Bài toán

Cu Ấm đang thử sức với các thuật toán quay lui thì gặp bài toán như sau:

Cho một xâu ký tự nếu ký vị trí i lớn hơn ký tự đứng ngay trước (ở vị trí i-1) và cũng lớn hơn ký tự đứng ngay sau (ở vị trí i+1) được gọi là phần tử trội. Nhiệm vụ của bạn là có n ký tự 'a', m ký tự 'b' và k ký tự 'c' bạn hãy ghép thế nào để sinh ra một xâu có nhiều phần tử trội nhất. Cu Ấm chưa biết cài đặt quay lui thế nào các bạn giúp cu Ấm lập trình để trả lời nhé

Input

Một dòng gồm ba số nguyên không âm n, m, k \((0 \le n, m, k)\) tương ứng với số ký tự a, số ký tự b và số ký tự c được cho thỏa mãn \((n+m+k <= 15)\)

Output

Một số nguyên không âm là số phần tử trội nhiều nhất có thể khi bạn tạo ra xâu ký tự từ dữ liệu đã cho

Ví dụ

Input

3 3 3

Output

4

Giải thích: Chúng ta tạo ra các xâu ký tự gồm 3 ký tự a, 3 ký tự b, 3 ký tự c có tất cả \( \frac{9!}{3!*3!*3!} \) xâu hoán vị khác nhau nhưng xâu có nhiều phần tử trội nhất là xâu "acabacbcb" có các vị trí trội tại 2,4,6,8

tichpx

Comments

There are no comments at the moment.