Xâu đối xứng dài nhất


Submit solution

Points: 3
Time limit: 1.0s
Memory limit: 1000M

Author:
Problem types

Một xâu ký tự được gọi là xâu đối xứng nếu đọc xuôi từ trái sang phải và ngược từ phải sang trái đều giống nhau. Từ một xâu bạn có thể chèn thêm các ký tự vào vị trí bất kỳ trong xâu hoặc cả 2 đầu của xâu để tạo thành xâu đối xứng.

Input

Một dòng chứa xâu duy nhất có độ dài không quá 1000 ký tự thường tiếng anh

Output

Một số nguyên không âm duy nhất là số phép thêm vào ít nhất để được xâu đối xứng

Ví dụ 1

Input

abac

Output

1

Giải thích: abac ->cabac

Ví dụ 2

Input

vochong

Output

4

Giải thích: vochong -> vochongv -> vgochongv -> vgnochongv -> vgnochcongv

tichpx

Comments

There are no comments at the moment.