Phép xoay ma trận


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem types

Phép xoay ma trận một góc bội số của 90 độ nếu góc dương là xoay xuôi chiều kim đồng hồ và âm là ngược chiều kim đồng hồ. Nhập vào một ma trận nguyên n hàng m cột và một góc quay \(\alpha\), bạn hãy quay ma trận và xuất ra kết quả

Input

Dòng đầu 2 số n, m (1<n,m<100) và góc quay \(\alpha\) là bội của 90 \((-1000 < \alpha < 1000)\).

n dòng tiếp theo mỗi dòng chứa m số nguyên tương ứng với các giá trị của ma trận \( -32768 < a_{i,j} < 32768\).

Output

Ma trận xoay theo kết quả đầu bài, các phần tử của ma trận in với độ rộng 6 ký tự

Example 1

Input

3 4 810
1  2  3  4
5  6  7  8
9  10 11 12

Output

  9   5   1
 10   6   2
 11   7   3
 12   8   4

Example 2

Input

3 4 -90
1  2  3  4
5  6  7  8
9  10 11 12

Output

 4   8  12
 3   7  11
 2   6  10
 1   5   9

Comments

There are no comments at the moment.