Xóa k chữ số được số lớn nhất


Submit solution

Points: 3
Time limit: 1.0s
Python 3 2.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Cho số tự nhiên \(n\), bạn hãy xóa đi \(k\) chữ số nào đó của \(n\) những số còn lại giữ nguyên thứ tự mà được số lớn nhất

Biết rằng \(k\) luôn nhỏ hơn số chữ số của \(n\) tức là sau khi xóa luôn còn lại số có \(n-k\) chữ số

Input

Dòng đầu là số tự nhiên \(n\) không chứa các chữ số 0 vô nghĩa ở đầu có không quá \(10^5\) chữ số

Dòng tiếp theo là chứa \(t\) là số trường hợp cần tính \(1 \le t \le 10\)

Tiếp theo \(t\) dòng mỗi dòng chứa một số tự nhiên \(k\) luôn nhỏ hơn số chữ số của \(n\) ít nhất \(1\) đơn vị

Output

Gồm \(t\) dòng là kết quả của bài toán ứng với từng trường hợp kiểm thử

Ví dụ

Input

6345423410035456542234234
5
1
3
7
4
5

Output

645423410035456542234234
6543410035456542234234
654435456542234234
654410035456542234234
65441035456542234234
tichpx

Comments


 • 3
  Tai_CNTT5_K60  commented on Oct. 6, 2020, 4:44 p.m. edit 2

  một bài dùng stack khá hay nhá :v


  • 1
   TICHPX  commented on Oct. 7, 2020, 3:11 a.m. edited

   Đúng dùng list hoặc deque cũng được