Đường đi cuối cùng


Submit solution

Points: 3 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 977M

Author:
Problem type

Số nguyên dương m nếu phân tích thành tích hai số tự nhiên ab (a<=b) thì nó sẽ sinh ra số tự nhiên n=(a-1)(b+1) cứ tiếp tục như vậy nếu n > 0 nó tiếp tục sinh ra số tiếp theo. Bài toán đặt ra cho số m nguyên dương và số tự nhiên n hỏi từ m sau một số bước có sinh ra số n không? Nếu sinh ra được hãy in ra một kết quả là một dãy số ghép bởi các số trên đường nó đi qua sao cho con đường nó đi qua các số lớn nhất có thể, nếu không sinh ra được xuất ra “Khong Sinh Ra Duoc”.

Ví dụ m= 12 và n = 0 Chúng ta có các kết quả ta được số {12 0}, {12 7 0}, {12 10 0}, {12 10 6 0}, {12 10 6 4 0}, {12 10 6 4 3 0} và kết quả cần tìm là một dãy số tự nhiên ghép bởi con đường đi qua các số lớn nhất có thể {12 10 6 4 3 0}

enter image description here

Input:

Hai số tự nhiên m, n (1<=m<=200, 0<=n<=100) (m>n)

Output:

Dãy số qua những số lớn nhất có thể hoặc “Khong Sinh Ra Duoc”

Ví dụ

Input

30 10

Output

30 28 24 21 16 15 12 10

Ví dụ

Input

30 19

Output

Khong Sinh Ra Duoc
tichpx

Comments

There are no comments at the moment.