Tico xây cột đèn


Submit solution

Points: 3 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 488M

Author:
Problem type

Tico hiện đang là kĩ sư phụ trách việc xây dựng cột đèn trên đại lộ X thuộc hành tinh TicoPla. Để đại lộ đủ độ sáng cho các xe di chuyển về đêm, Tico phải xây cột đèn tại các cột mốc ticomet chẵn bắt đầu từ cột mốc 1 ticomet trở đi (ticomet là đơn vị đo độ dài phổ biến trên hành tinh TicoPla) với quy luật như sau:

  • Ở những cột mốc chẵn nhưng không chia hết cho 4 thì xây cột đèn có độ cao 1.
  • Ở những cột mốc chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 8 thì xây cột đèn có độ cao 2.
  • Ở những cột mốc chia hết cho 8 nhưng không chia hết cho 16 thì xây cột đèn có độ cao 3.
  • ...
  • Ở những cột mốc chia hết cho \(2^i\) nhưng không chia hết cho 2^(i + 1) thì xây cột đèn có độ cao \(i\).

    Tico xây cột đèn

Trong quá trình xây dựng cột đèn từ cột mốc ticomet \(l\) đến cột mốc ticomet \(r\), Tico cần phải tính tổng độ cao của tất cả cột đèn thuộc khoảng đó. Bạn hãy giúp Tico thực hiện điều đó nhé.

Đầu vào

2 số nguyên dương \(l\), \(r\) trên cùng một dòng phân cách với nhau bởi một dấu cách \((1 \le l \le r \le \)10^18\()\)

Đầu ra

1 số nguyên dương duy nhất là tổng độ cao của tất cả cột đèn từ ticomet \(l\) đến ticomet \(r\).

Ví dụ

Đầu vào 1

2 10

Đầu ra 1

8

Đầu vào 2

13 17

Đầu ra 2

5

Comments

There are no comments at the moment.