Tìm lập phương


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 488M

Author:
Problem type

Cho một số tự nhiên \(n\), bạn hãy tìm số tự nhiên thứ \(n\) thoả mãn 3 số cuối số đó mũ 3 = '888'.

Đầu vào

Số tự nhiên \(n\) \((n < 10^6)\)

Đầu ra

1 số tự nhiên \(a\) duy nhất thoả mãn đầu bài biết \(a\) không vượt quá kiểu dữ liệu long long

Ví dụ

Đầu vào

3

Đầu ra

692

Giải thích 3 số đầu tiên thoả mãn đề bài là 192, 442, 692

  • 192\(^3\) = 7077888
  • 442\(^3\) = 86350888
  • 692\(^3\) = 331373888

Comments

There are no comments at the moment.