T-Prime


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Số nguyên tố là một số nguyên dương chỉ có đúng 2 ước. Tương tự đó, ta gọi số nguyên dương t là T-prime khi số đó chỉ có đúng 3 ước.

Bạn được cung cấp một mảng gồm n số nguyên dương. Với mỗi phần tử bạn hãy kiểm tra xem nó có phải là số T-prime hay không.

Input

 • Dòng đầu tiên là một số nguyên dương n \((1 \le n \le 10 ^ 5)\) là số phần tử của mảng
 • Dòng tiếp theo gồm n số nguyên dương x[i] ngăn cách bởi dấu cách \((1 \le x[i] \le 10^{12})\)

  Output

 • Gồm n dòng: mỗi dòng là kết quả của việc kiểm tra. "YES" nếu đó là số T-prime, "NO" là ngược lại

Examples Input

3
4 5 6

Output

YES
NO
NO

Note The given test has three numbers. The first number 4 has exactly three divisors — 1, 2 and 4, thus the answer for this number is "YES". The second number 5 has two divisors (1 and 5), and the third number 6 has four divisors (1, 2, 3, 6), hence the answer for them is "NO".


Comments


 • 1
  HoangPhuong-CNTT6-K62  commented on Sept. 17, 2022, 10:03 a.m.

  Bình Phương Số Nguyên Tố


  • 0
   QuangDuy_CNTTVA1_K62  commented on Sept. 17, 2022, 2:59 p.m.

   Bài này để kiểm tra nhanh mình có thể dùng pp sàng Eratosthene lọc các snt tới 10^6, từ đó xác định được tất cả các T-prime từ 1 tới 10^12 (bình phương snt).