Cú đấm của Chí Phèo


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 10M

Author:
Problem type

Vào ngày sinh nhật Chí Phèo, dân làng góp tiền để tặng anh ta một món quà, hi vong anh sẽ không làm phiền dân làng nữa.

Món quà tặng Chí Phèo là một chiếc bao cát rất đặc biệt để anh Chí có thể xả cơn giận vào đó. Bao cát có X máu. Và bao cát sẽ không chịu được cú đấm có sát thương lớn hơn X.

Vì muốn đấm vỡ bao cát, mỗi cú đấm của Chí Phèo gia tăng sức mạnh theo công thức:

Ai = A(i-1) + i, với i là số thứ tự của cú đấm, và Ai là lượng sát thương gây ra sau cú đấm đó. Với i=1 thì Ai = 1.

A2 = 1 + 2 = 3

A3 = 3 + 3 = 6

Các bạn hãy tính xem bao cát đáng thương có thể chịu được TỐI ĐA bao nhiêu cú đấm của Chí Phèo nhé.

Chú ý: sau mỗi cú đấm của Chí phèo, bao cát sẽ bị giảm đi một số lượng máu tương ứng với sức mạnh của cú đấm

Input:

Dòng duy nhất chứa số X (1<=X<=10000).

Output:

In ra số cú đấm tối đa bao cát có thể chịu được.

Example 1:

Input:

1

Output:

1

Example 2:

Input:

101

Output:

7

Example 3:

Input:

6

Output:

2

Giải thích Test 3: sau cú đấm 1, bao cát còn 6-1=5 máu. Sau cú đấm 2, bao cát còn 5-3=2 máu, do vậy không thế chịu được cú đấm thứ 3, bao cát chịu được tối đa là 2 cú đấm.


Comments

There are no comments at the moment.