Chụp ảnh kỷ yếu


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 10M

Author:
Problem type

Kết thúc 4 năm đại học, lớp của Tý thuê thợ ảnh về chụp kỷ yếu cho lớp. Để cho bức ảnh được đẹp nhất có thể, lớp của Tý phải xếp thành các hàng từ cao xuống thấp.Nhóm các bạn cao xếp trên, nhóm các bạn thấp xuống dưới.

Một nhóm được hình thành khi không có bất kỳ sự chênh lệch chiều cao nào vượt quá số K.

Ví dụ: có N = 5 người và có các chiều cao: 7, 8, 1, 2, 9 và với K = 1, ta sẽ có 2 nhóm là {1, 2} và {7, 8, 9}.

Các bạn hãy tính xem lớp của Tý có bao nhiêu nhóm nhé.

Input:

  • Dòng đầu chứa 2 số nguyên N, K (0<=N<=10^5, 1<=K<=10^6)

  • Dòng thứ 2 chứa N số nguyên dương là chiều cao của N bạn (giá trị nhỏ hơn 10^6)

Output: Dòng duy nhất chứa số nhóm của lớp Tý.

Example:

Input:

7 1

2 6 1 7 3 4 9

Output:

3

Giải thích: {2, 1, 3, 4}, {6, 7}, {9}


Comments

There are no comments at the moment.