Lật "mặt"


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 20M

Author:
Problem type

Ngày lễ 30 tháng 4 là Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhân dịp này, Pu béo được bố mẹ mua tặng cuốn “Code dạo ký sự” có n trang sách. Cuốn sách này có rất nhiều chương, Pu muốn đọc chương X ở trang số p nhưng không biết phải giở đến trang đó kiểu gì cho nhanh nhất.

Biết rằng chỉ có thể lật sách bắt đầu từ trang đầu tiên hoặc bắt đầu từ trang cuối cùng. Bạn hãy đếm xem lật từ đầu nào đến được trang số p nhanh nhất rồi nói với Pu nhé!

Input:

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên n là biểu thị cho số trang sách. (1 ≤ n ≤ \(10^6\))

Dòng thứ hai là số nguyên p chỉ vị trí của trang cần mở. (1 ≤ p ≤ n)

Output:

1 số nguyên chỉ số lần phải lật trang đến trang sách cần mở nhỏ nhất.

Example:

Input1

6
2

Output1

1

Giải thích:

  • Nếu Pu bắt đầu lật từ trang đầu tiên: ( , 1) --> (2, 3) : Cần 1 lần lật trang.

  • Nếu Pu bắt đầu lật từ trang cuối cùng: (6, ) --> (4, 5) --> (2, 3) : Cần 2 lần lật trang.

Input2

5
4

Output2

0

Giải thích:

  • Nếu Pu bắt đầu lật từ trang đầu tiên:

    ( , 1) --> (2, 3) --> (4, 5) : Cần 2 lần lật trang.

  • Nếu Pu bắt đầu lật từ trang cuối cùng:

    (4, 5): Cần 0 lần lật trang.


Comments

There are no comments at the moment.