0.Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất (Cơ bản)


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Problem type

Tìm UCLN và BCNN của 2 số.

Input

Gồm nhiều test, mỗi test trên 1 dòng chứa 2 số nguyên dương không quá \(2^{31}\)

Bộ test kết thúc bởi dòng chứa 2 số 0.

Output

Mỗi test xuất ra trên 1 dòng chứa 2 số cách nhau bởi dấu cách lần lượt là UCLN và BCNN.

Example

Input:

2 4

6 9

0 0

Output:

2 4

3 18


Comments


  • 0
    cotyey  commented on May 23, 2018, 7:33 a.m.

    BCNN(a, b) = a * b / UCLN(a, b)