0.Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất (Cơ bản)


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Problem types

Tìm UCLN và BCNN của 2 số.

Input

Gồm nhiều test, mỗi test trên 1 dòng chứa 2 số nguyên dương không quá \(2^{31}\)

Bộ test kết thúc bởi dòng chứa 2 số 0.

Output

Mỗi test xuất ra trên 1 dòng chứa 2 số cách nhau bởi dấu cách lần lượt là UCLN và BCNN.

Example

Input:

2 4

6 9

0 0

Output:

2 4

3 18


Comments


 • 0
  hoanghai_CNTT6_K61  commented on Nov. 17, 2021, 11:15 a.m.

  giúp mình xem sai ở đâu với ạ

  #include<bits/stdc++.h>
  using namespace std;  
  int main()
  {
    int a,b;
    do{
      cin>>a>>b;
      cout<<__gcd(a,b)<<" "<<((a*b)/__gcd(a,b))<<endl;
    }while(a!=0&&b!=0);
  }

  • 0
   LãoTam  commented on Nov. 17, 2021, 11:41 a.m.

   ô thêm

   if(a==0 && b==0) break;

   sau cin>>a>>b; là đc


  • 0
   LãoTam  commented on Nov. 17, 2021, 11:38 a.m.

   nếu nhập a=0 và b=0 thì break nhưng thuật toán của ô khi nhập a=0 và b=0 thì output =0 nên sai


 • 0
  cotyey  commented on May 23, 2018, 7:33 a.m.

  BCNN(a, b) = a * b / UCLN(a, b)