Bài thực hành KTLT số 1 Khoa Điện (lớp N28)

Bài thực hành tin đại cương liên quan đến nhập xuất và tính toán đơn giảnComments


  • 0
    nguyendangkieu2503  commented on Sept. 13, 2021, 10:39 p.m.

    include<iostream>

    include<cmath>

    using namespace std; int main() { double r,pi; pi=3.14159; cout<<" ";cin>>r; double volume = (4/3.0)pirrr; cout<<" VOLUME = "<<volume; return 0; }