Problems

Problem Category Points AC % ▾ Users
Thuật toán mã hóa Huffman Hàng đợi ưu tiên 4 66.5% 172
Giao hàng Hàng đợi ưu tiên 3 52.5% 287
Nối thanh kim loại Hàng đợi ưu tiên 3 49.2% 481
Trinh thám Hàng đợi ưu tiên 4 44.2% 495
Phần tử trung vị Hàng đợi ưu tiên 3 34.7% 235
Lại là Trinh thám Hàng đợi ưu tiên 4 34.4% 159
Lắp ghép ống nước Hàng đợi ưu tiên 2 34.3% 204
Lại là giao hàng Hàng đợi ưu tiên 4 31.3% 68
Đường đi ít chi phí nhất trong bài mọi con đường về không Hàng đợi ưu tiên 4p 25.6% 35