Problems

Problem ▾ Category Points AC % Users
Đường đi ít chi phí nhất trong bài mọi con đường về không Hàng đợi ưu tiên 4p 27.3% 33
Trinh thám Hàng đợi ưu tiên 4 44.4% 485
Thuật toán mã hóa Huffman Hàng đợi ưu tiên 4 66.5% 172
Phần tử trung vị Hàng đợi ưu tiên 3 34.5% 231
Nối thanh kim loại Hàng đợi ưu tiên 3 48.7% 469
Lắp ghép ống nước Hàng đợi ưu tiên 2 34.2% 201
Lại là Trinh thám Hàng đợi ưu tiên 4 34.2% 157
Lại là giao hàng Hàng đợi ưu tiên 4 31.2% 68
Giao hàng Hàng đợi ưu tiên 3 52.4% 280