Problems

Problem Category Points AC % Users ▾
Trinh thám Hàng đợi ưu tiên 4 41.1% 273
Nối thanh kim loại Hàng đợi ưu tiên 3 45.3% 262
Lại là Trinh thám Hàng đợi ưu tiên 4 41.4% 104
Phần tử trung vị Hàng đợi ưu tiên 3 40.3% 101
Thuật toán mã hóa Huffman Hàng đợi ưu tiên 4 75.8% 96
Giao hàng Hàng đợi ưu tiên 3 46.7% 96
Lắp ghép ống nước Hàng đợi ưu tiên 2 38.9% 82
Lại là giao hàng Hàng đợi ưu tiên 5 34.7% 37
Đường đi ít chi phí nhất trong bài mọi con đường về không Hàng đợi ưu tiên 4p 32.2% 17