Problems

Problem Category Points AC % Users
Nối thanh kim loại Hàng đợi ưu tiên 3 45.4% 270
Phần tử trung vị Hàng đợi ưu tiên 3 37.6% 104
Thuật toán mã hóa Huffman Hàng đợi ưu tiên 4 76.3% 99
Trinh thám Hàng đợi ưu tiên 4 42.3% 295
Lắp ghép ống nước Hàng đợi ưu tiên 2 38.8% 82
Đường đi ít chi phí nhất trong bài mọi con đường về không Hàng đợi ưu tiên 4p 30.2% 18
Giao hàng Hàng đợi ưu tiên 3 50.2% 130
Lại là giao hàng Hàng đợi ưu tiên 5 34.5% 41
Lại là Trinh thám Hàng đợi ưu tiên 4 40.8% 105