Marathon Coder 2020 - Tuần 4


Problems

Problem Points AC Rate Users
0.Quà Tết 2p 28.3% 78
Tính toán trên ma trận 2 26.9% 45
Giải mã xâu 2 33.3% 21
Phương trình lũy thừa 2 46.0% 17
Lại là Robot quét vôi 3p 15.4% 26

Comments