Cuộc thi Hackathon

Cuộc thi Hackathon


Problems

Problem Points AC Rate Users
Bài 1 1 11.6% 8
Bài 2a 1 28.6% 2
Bài 2b 1 0.0% 0
Bài 2c 1 33.3% 1
Bài 2d 1 0.0% 0
Bài 2e 1 0.0% 0
Bài 2f 1 4.5% 1
Bài 2g 1 66.7% 2

Comments


  • 0
    TICHPX  commented on May 13, 2022, 9:39 p.m.

    Chú ý Bài 01: xuất dòng thứ nhất 82 giá trị của Q, dòng thứ 2 là 82 giá trị của M